15 abr 2010

QUINES PATOLOGIES TRACTEM?

- De parla: dislàlies, disàrtries, disglòssies, i alteració fonètica - fonològica.

- Retràs i trastorn de llenguatge

- Retràs de llenguatge secundari a altres patologies, com per exemple, síndrome de down, retràs mental, etc.

- Dificultats específiques d'aprenentatge: dislèxia, disgrafia, disortografia i discalculia.

- Afasies i afectació cognitiva per accidents vasculars cerebrals o altres patologies neurològiques

- Trastorns de la comunicació (mutismes, autismes, etc). Sistemes alternatius de comunicació

- Hipoacusia i presbiacusia.

- Deglució atípica i disfàgia

14 abr 2010

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN

  • 1. Assessorament i informació
  • 2. Avaluació
  • 3. Coordinació amb entorn (mestres, metges, psicòlegs...)
  • 4. Avaluació
  • 5. Generació d'informes
  • 6. Intervenció - tractament: individual i en grups reduits
  • 7. Seguiment
A més també oferim tècniques d'estudi i suport escolar

21 mar 2010

QUE ES LA LOGOPEDIA?

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans de prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.
S’entén per comunicació humana, el conjunt de processos relacionats amb la comprensió i expressió verbal, oral i escrita, així com amb les diverses formes de comunicació no verbal que pot utilitzar l’ésser humà.
El logopeda és el professional especialitzat en logopèdia. S’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.